AGRO BEYOND ACADEMY


รางวัลที่จะได้รับจากทางโครงการ

900 ท่าน

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

100 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

30 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางโครงการ จะได้รับถ้วยรางวัลจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3 ท่าน

ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตามเกณฑ์กาพิจารณาจากทางโครงการจะได้รับการถ่ายทำผลิตรายการพิเศษและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดย บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (ที่มียอดผู้ติดตามสื่อออนไลน์มากกว่า 7 ล้านคน)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ “ฟรี”
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของกิจการระดับประเทศ อาทิ คุณพัชรศรี เบญจมาศ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด , คุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว ร้าน After Yum , คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล ร้านโอ้กะจู๋ ที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ และบอกเล่าประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SPEAKERS

วิทยากร

คุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ก่อตั้ง บริษัท อาฟเตอร์ยำ กรุ๊ป จำกัด

ผศ.ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

Chief Executive Officer ของ AISCB
และเจ้าของเพจ 8 บรรทัดครึ่ง

คุณจักรพงษ์ คงมาลัย

กรรมการผู้จัดการ
MOONSHOT DIGITAL PR CONTENT AGENCY

คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล

CHIEF AGRICULTURE OFFICER (CAO)
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด

คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คุณณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ร่วมก่อตั้ง TWF Agency

คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ

กรรมการผู้จัดการ
และผู้ร่วมก่อตั้ง MY CLOUND FULFILLMENT

คุณนพปฎล พิริยะกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ก่อตั้ง บจก.พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท Peak

คุณพัชรศรี เบญจมาศ

ผู้ก่อตั้ง บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด

คุณภีม เพชรเกตุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้บริหาร บริษัท Peak

ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และผู้ก่อตั้ง AvocadoX by Phusit

คุณวรัญญา ทัศวานนท์

อดีตนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

คุณวราภรณ์ มงคลแพทย์

ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการแบรนด์ บ้านหมากม่วง

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารองค์กร
และผู้อำนวยการศูนย์ BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด

คุณสุธาสินี อรัญญเกษม

SME Strategist Lead
TikTok Thailand

พร้อมแขกรับเชิญมาร่วมเรียนแบบสดๆ

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา

ผู้ก่อตั้ง บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด
(ผู้จัดการโครงการ ABA)

คุณบุญย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ ผู้ก่อตั้ง AvocadoX by Phusit (ที่ปรึกษาโครงการ ABA)

คุณกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (ผู้จัดการหลักสูตร ABA)

** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

เนื้อหาและรูปแบบของ หลักสูตร

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ FACEBOOK GROUP
อบรม 7 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. – 26 มี.ค. 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น.
(กรุณาตรวจสอบ วัน-เวลา ก่อนการสมัคร)

Previous
Next
หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว
 • ผู้ประกอบการ OTOP
 • เกษตรกรรายย่อย
 • สถาบันเกษตรกร
 • ผู้ประกอบการชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ
 1. เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายเดี่ยว หรือ OTOP
 2. เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือประชากรทั่วไป
 3. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือ สถาบันเกษตรกร
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง 
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ร่วมโครงการ

Organized by